ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 107 ก - ก
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
สารสังเขป การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
วันที่บันทึกข้อมูล 25/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 22020400017408_0.pdf