ชื่อหนังสือ ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ส - ข 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดชุมพร : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล 19/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561 19020400017403_0.pdf