ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส- ป 2560
พิมพลักษณ์ จังหวัดภูเก็ต : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอวัน เซอร์วิสเซส ๒๐๑๔ จำกัด
วันที่บันทึกข้อมูล 19/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอวัน เซอร์วิสเซส ๒๐๑๔ จำกัด 4020400017402_0.pdf