ชื่อหนังสือ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ส - ม 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักผู้ตรวจราชการกรม , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
วันที่บันทึกข้อมูล 19/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8020400017399_0.pdf