ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - ค 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 2 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งนายทะเบียน เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ - เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน ๒ ราย
วันที่บันทึกข้อมูล 16/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน ๒ ราย 4020400017394_0.pdf