ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 5 บริษัท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ก - ป 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 5 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 5 ฉบับ 1.บริษัทจัดหางาน เจทีไอซ๊ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัทจัดหางาน โมเดิร์น แอด จำกัด 3.บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4.บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คอินเตอร์ จำกัด 5.บริษัทจัดหางาน โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่บันทึกข้อมูล 16/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 5 บริษัท 5020400017390_0.pdf