ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 12 บริษัท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ก - ป 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 12 บริษัท 1.บริษัท รามอินทรานวลจันทร์ จำกัด 2.บริษัท กิจเจริญชียมงคล จำกัด 3.บริษัท เวิลด์ รีครุท จำกัด 4.บริษัท อราวัลย์ 45 จำกัด 5.บริษัท ฟูจิ มิน จำกัด 6.บริษัท วินพาวเวอร์เอ็นนิจี จำกัด 7.บริษัท พรจินดา กรุ๊ป จำกัด 8.บริษัท เอ็นพี.สยาม จำกัด 9.บริษัท เอ.พี.อิมพอร์ต จำกัด 10.บริษัท อุดมลักษณ์ เวิร์ลกรุ๊ป จำกัด 11.บริษัท ๑ ทรัพย์ทวีคูณ จำกัด 12.บริษัท สยามตรีทศ ซัพพลายส์ จำกัด
วันที่บันทึกข้อมูล 16/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 12 บริษัท 6020400017389_0.pdf