ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - ค 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดสกลนคร : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร , 2561
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติลาว 16 คน และกัมพูชา 5 คน
วันที่บันทึกข้อมูล 09/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติลาว 16 คน และกัมพูชา 5 คน 7020400017370_0.pdf