ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - ค 2561
พิมพลักษณ์ จังหวัดภูเก็ต : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต , 2561
ลักษณะทางกายภาพ 6 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 6 ราย สัญชาติเมียนมา ตำแหน่ง กรรมกร
วันที่บันทึกข้อมูล 05/01/2561
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 6 ราย สัญชาติเมียนมา ตำแหน่ง กรรมกร 4020400017366_0.pdf