ชื่อหนังสือ รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 107 ก - ร 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 3 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
สารสังเขป รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 27/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน32020400017354_0.pdf