ชื่อหนังสือ แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560 - 2564 (มติคณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 107 ก - ผ 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 5 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
สารสังเขป แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560 - 2564
วันที่บันทึกข้อมูล 13/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560 - 256452020400017352_0.pdf