ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนางานแนะแนวอาชีพ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ณัฐพร เหลืองอร่าม
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ณ 341 น 2560
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป แนวทางการพัฒนางานแนะแนวอาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล 27/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการพัฒนางานแนะแนวอาชีพ84020400017350_0.pdf