ชื่อหนังสือ กระบวนการส่งเสริมเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ (ผลงานลำดับที่ 1 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เบญจวรรณ ฝอยทอง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 บ 788 ก 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป ระยะเวลาดำเนินการ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland), พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖, สรุปสาระสำคัญ, ขั้นตอนการดำเนินการ, ผลสำเร็จของงาน, การนำไปใช้ประโยชน์, ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 27/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1กระบวนการส่งเสริมเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ144020400017347_0.pdf