ชื่อหนังสือ การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานสตูล (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อภิญญา นันทสว่าง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 อ 253 ก 2560
พิมพลักษณ์ สงขลา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การหลอกลวง,การช่วยเหลือ,กองทุน
สารสังเขป ระยะเวลาดำเนินงาน, ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน (ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ, ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์, แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) กระทรวงแรงงาน, พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557, ประกาศคำสั่งและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการกำหนดด่านตรวจคนหางาน, สรุปสาระสำคัญ, ขั้นตอนการดำเนินการ, ผลสำเร็จของงาน, การนำไปใช้ประโยชน์, ความยุ่งยากในนการดำเนิน/ปัญหา/อุปสรรค, ข้ัอเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 27/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานสตูล187020400017346_0.pdf