ชื่อหนังสือ คำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 6 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
วันที่บันทึกข้อมูล 22/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม69020400017324_0.pdf