ชื่อหนังสือ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ส - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 3 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่บันทึกข้อมูล 22/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว36020400017323_0.pdf