ชื่อหนังสือ คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้าง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก 111 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 71 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้าง
วันที่บันทึกข้อมูล 21/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้าง7110020400017316_0.pdf