ชื่อหนังสือ คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http.10.1.121.92)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก 111 ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 107 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http.10.1.121.92)
วันที่บันทึกข้อมูล 21/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http.10.1.121.92)10710020400017315_0.pdf