ชื่อหนังสือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 004 ก - ป 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 1 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
วันที่บันทึกข้อมูล 19/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน15020400017294_0.pdf