ชื่อหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 101 ส - ค 2560
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 1 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
สารสังเขป คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน MISS.SOME VILAISOUK สัญชาติลาว
วันที่บันทึกข้อมูล 14/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน MISS.SOME VILAISOUK สัญชาติลาว 5020400017285_0.pdf