ชื่อหนังสือ แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - น 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
สารสังเขป แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 12/12/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 29020400017281_0.pdf