ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมการมีงานทำ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑,โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์,โครงการเตรียมความพร้อมสู่กำลังแรงงาน,โครงการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน(กิจกรรมปล่อยกู้เงินกองทุนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านและบริหารจัดการเงินกองทุน),โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ 11020400017240_0.pdf
2โครงการเตรียมความพร้อมสู่กำลังแรงงาน 15020400017240_1.pdf
3โครงการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน(กิจกรรมปล่อยกู้เงินกองทุนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านและบริหารจัดการเงินกองทุน) 7020400017240_2.pdf
4โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ 10020400017240_3.pdf