ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.โครงการ ๓ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕.โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 8020400017238_0.pdf
2โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7020400017238_1.pdf
3โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7020400017238_2.pdf
4โครงการ ๓ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4020400017238_3.pdf
5โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4020400017238_4.pdf
6โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4020400017238_5.pdf