ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.โครงการเครื่อข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕.โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7020400017235_0.pdf
2โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4020400017235_1.pdf
3โครงการเครื่อข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3020400017235_2.pdf
4โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3020400017235_3.pdf
5โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3020400017235_4.pdf