ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ส - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8020400017234_0.pdf
2โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7020400017234_1.pdf
3โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5020400017234_2.pdf