ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2561
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7020400017233_0.pdf