ชื่อหนังสือ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ผ 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 1 - 225 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 01/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน1-22511020400017228_0.pdf