ชื่อหนังสือ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ 004 ก - พ 2560
พิมพลักษณ์ : กรมการจัดหางาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ 32 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
วันที่บันทึกข้อมูล 09/11/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว3219020400017210_0.pdf