ชื่อหนังสือ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 110 ส - ป 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(8)ประกาศประกวดราคาและสอบราคา
สารสังเขป ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่บันทึกข้อมูล 31/10/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6020400017161_0.pdf