ชื่อหนังสือ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแแสดงนิทรศศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 110 ส - ป 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2560
ลักษณะทางกายภาพ หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(8)ประกาศประกวดราคาและสอบราคา
สารสังเขป ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแแสดงนิทรศศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุก
วันที่บันทึกข้อมูล 14/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแแสดงนิทรศศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุก 4020400017147_0.pdf