ชื่อหนังสือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นิภารัตน์ โยมา
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 น 111 น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 )
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 ) 44020400016952_0.pdf