ชื่อหนังสือ การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นิภารัตน์ โยมา
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 น 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 )
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 ) 38020400016951_0.pdf