ชื่อหนังสือ การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อังคณา เชิดชูจึง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 อ 488 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน,การรับงานไปทำที่บ้าน
สารสังเขป การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 )
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 ) 20020400016949_0.pdf