ชื่อหนังสือ แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภูริพงษ์ วารีศรี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ภ 111 น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2) 20020400016944_0.pdf