ชื่อหนังสือ การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภูริพงษ์ วารีศรี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ภ 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 30/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1) 17020400016943_0.pdf