ชื่อหนังสือ การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 น 111 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1 )
วันที่บันทึกข้อมูล 28/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1 ) 10020400016918_0.pdf