ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทองอุไร กิตติกมลพันธุ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ท 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ จังหวัดเลย : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป การเพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๒)
วันที่บันทึกข้อมูล 27/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การเพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๒) 17020400016907_0.pdf