ชื่อหนังสือ การดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทองอุไร กิตติกมลพันธุ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ท 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ จังหวัดเลย : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป การดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๑)
วันที่บันทึกข้อมูล 27/06/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ ชื่อผลงาน - ข้อเสนอแนะ 7020400016906_0.pdf
2บรรณานุกรม - ภาคผนวก 7020400016906_1.pdf