ชื่อหนังสือ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิไลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 734 ก 2559
พิมพลักษณ์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 27/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 1) 58020400016718_0.pdf