ชื่อหนังสือ แนวการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพศึกษากรณีกองส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ธัญรดา ลำพึงคิด
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ธ 111 น 2559
พิมพลักษณ์ ลพบุรี : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป แนวการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพศึกษากรณีกองส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานลำดับที่ 1)
วันที่บันทึกข้อมูล 22/03/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพศึกษากรณีกองส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานลำดับที่ 1)1-925020400016710_0.pdf
2บรรณานุกรม ภาคผนวก 14020400016710_1.pdf