ชื่อหนังสือ รวมกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองงานคนต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 312 ก - ร 2521
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2521
ลักษณะทางกายภาพ 102 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521,คำชี้แจงกระทรวงมหาทย,พระราชกฤษฏีกา กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่,กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 -5,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้อง,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว,กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.32521 ทำได้,วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระหว่างต้องรอการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว,กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.32521 ทำได้,วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระหว่างต้องรอการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร,ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชน,หลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว,กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.32521 ทำได้,วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระหว่างต้องรอการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร,ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชน,หลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ,คำชี้แจงตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานของค์การ,ตัวอย่างแบบ อช.1
วันที่บันทึกข้อมูล 13/02/2547
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 180020400001663_0.pdf
2พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521,คำชี้แจงกระทรวงมหาทย,พระราชกฤษฏีกา กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่,กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 -51-34219020400001663_1.pdf
3ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว,กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.32521 ทำได้,วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระหว่างต้องรอการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร,ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชน,หลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ35-66236020400001663_2.pdf
4คำชี้แจงตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานของค์การ,ตัวอย่างแบบ อช.1-1167-96179020400001663_3.pdf
5ตัวอย่างแบบ อชภ.1- 10,ตัวอย่างแบบหนังสือมอบอำนาจ97-118183020400001663_4.pdf