ชื่อหนังสือ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 606 ก 111 ข 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 136 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวสารตลาดแรงงาน
สารสังเขป ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560
วันที่บันทึกข้อมูล 24/01/2560
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 9020400016582_0.pdf
2ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 25601-1029020400016582_1.pdf
3ภาคผนวก สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฎ3-484020400016582_2.pdf
4ภาคผนวก สถาบันการศึกษา51-935020400016582_3.pdf
5ภาคผนวก สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร97-1364020400016582_4.pdf