ชื่อหนังสือ แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
วันที่บันทึกข้อมูล 24/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี 33020400016352_0.pdf