ชื่อหนังสือ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๙ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข อ 002 ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 7 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สารสังเขป กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๙ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๙ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน749020400016330_0.pdf