ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐,โครงการ ๓ ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิ)การศึกษาเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐,โครงการตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, โครงการก้าวสู่งานที่ คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart workers) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1 โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-539020400016327_0.pdf
2โครงการ ๓ ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิ)การศึกษาเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-312020400016327_1.pdf
3โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-613020400016327_2.pdf
4โครงการตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-68020400016327_3.pdf
5โครงการก้าวสู่งานที่ คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart workers) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-415020400016327_4.pdf