ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมการมีงานทำ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐,โครงการเตรียมความพร้อมสู่กำลังแรงงาน,โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐,โคงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการเตรียมความพร้อมสู่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-717020400016326_0.pdf
2โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-410020400016326_1.pdf
3โคงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-424020400016326_2.pdf