ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-210020400016325_0.pdf