ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐,โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง(โครงการเดิม : โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-322020400016324_0.pdf
2โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง(โครงการเดิม : โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-320020400016324_1.pdf
3โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-316020400016324_2.pdf
4โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1-315020400016324_3.pdf