ชื่อหนังสือ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ส - ค 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐,โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐,โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐,โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่บันทึกข้อมูล 16/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐1-39020400016323_0.pdf
2โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐1-314020400016323_1.pdf
3โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1-310020400016323_2.pdf
4โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1-37020400016323_3.pdf