ชื่อหนังสือ แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ผ 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , 2560
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่บันทึกข้อมูล 03/11/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 989020400016286_13.xls